Press

Leading Dutch telephone retailer Belsimpel launches identity verification platform Verifai

 

DUTCH AND GERMAN BELOW

Groningen, 25-05-2021 - Telecom retailer Belsimpel launches its spin-off Verifai, a privacy-first identity service provider. 

Verifai helps organizations by providing a platform that combines ID verification with a wide range of checks to establish a customer’s identity securely. Inspired by payment service providers (PSPs), Verifai’s software offers easy-to-configure interfaces so organizations can integrate a know your customer (KYC) process into their web applications or mobile apps in a snap.

Identity documents are captured and read automatically, while at the same time only the necessary data is processed, following the privacy by design principle. Verifai also has near-field communication (NFC) support, which makes it possible to determine a document’s authenticity conclusively. Additionally, biometric checks such as face matching can be used to determine whether the document actually belongs to the applicant. As Verifai is built as a platform, organizations no longer need to link various suppliers in order to fully set up their KYC process. Several market leaders from the financial, telecom, and retail sectors have joined the platform as launching customers since it was founded in 2017.
 
The problem and the search
Verifai started in 2016 when Belsimpel looked for an easy-to-use method to establish customer identity without unnecessarily invading privacy. Jeroen Doorenbos, founder of Belsimpel and Verifai: “On the one hand, we wanted to improve the customer experience, both in stores and online, by speeding up the ordering process. On the other hand, we wanted to reduce the number of fraud cases significantly, without processing more personal data than strictly necessary: an important wish and a requirement of the European GDPR legislation.”

“During the search, we noticed that existing identity verification providers did not fully meet our requirements around ease of use, security, and privacy. The providers mainly came from a sector that previously focused on physical passport scanners, for example at airports. They had less experience in developing products aimed at consumers, so the user experience and conversion were lacking” 

“Besides this, we noticed that existing solutions often sent and processed personal data to servers located abroad, sometimes even unencrypted, which meant that our privacy demands could not be guaranteed. We also noticed that entire identity documents were often sent to the servers unshielded, which meant that more personal data was being processed than necessary.”  
 
 
From in-house solution to spin-off
To develop a suitable solution, Jeroen Doorenbos and Jeroen Elkhuizen, founders of Belsimpel, set an in-house development team to work. Given the history of the company, this was not an unusual step. Belsimpel has been developing almost all of its software in-house since it was founded in 2008 and therefore has a large team of developers. Belsimpel also launched a spin-off before: in 2014, insurance company Tulip Assist was created. Jeroen Doorenbos: “Because we had set the bar high, the project turned out to be more challenging than expected. Nevertheless, after four years of development, we have built a complete identity verification solution to offer our customers the best experience. Our fifteen years of experience with customer verification when purchasing mobile phone subscriptions has certainly helped us in this regard.”

“When we started the project, we did not yet understand the extent to which our identity verification challenges corresponded to those faced by other organizations,” Jeroen continued. “It wasn’t until we shared our initial plans with partners almost by accident that we noticed how excited they were about the technology we were developing. To help other organizations with similar identity verification needs, we decided to incorporate our technology into a new company that would be called Verifai.”

“With Verifai, we want to meet a rapidly increasing market demand for digital identity verification solutions. Organizations from many industries have an identification requirement or desire to capture identity documents as part of fraud prevention. However, at the same time these organizations do not want or are not allowed to process all personal data, such as the social security number. We make it easy for companies to get a clear picture of their customers’ identity while complying with strict data processing standards. We do this by using privacy filters, which automatically mask sensitive personal data on the document.”

Read more about Verifai at https://www.verifai.com

About Belsimpel:
Founded in 2008 by Jeroen Doorenbos and Jeroen Elkhuizen, Belsimpel focuses on comparing and selling mobile phones and contracts. With a turnover of 400 million euros, 600 employees, and almost 1 million smartphones sold in 2020, Belsimpel is the largest mobile telecom retailer in the Netherlands.
 


Belsimpel gaat de strijd aan tegen identiteitsfraude met spin-off Verifai

 

Groningen, 25-05-2021 - Telecomretailer Belsimpel lanceert zijn spin-off Verifai, een  identity service provider waarbij privacy voorop staat. 

Verifai helpt organisaties door in haar platform ID-verificatie te combineren met een breed scala aan controles om de identiteit van klanten op een veilige manier vast te stellen. De software is opgezet naar het model van payment service providers (PSP’s): met de software kunnen organisaties met een eenvoudig te configureren koppeling een know your customer (KYC) proces integreren in hun webapplicaties of mobiele apps. 

Identiteitsdocumenten worden automatisch uitgelezen en geheel volgens het privacy by design principe wordt alleen de noodzakelijke data verwerkt. Daarnaast beschikt Verifai over near field communication (NFC) ondersteuning, waardoor onomstotelijk kan worden vastgesteld of een document echt is. Met biometrische checks als face matching kan worden vastgesteld of het document daadwerkelijk bij de gebruiker hoort. Doordat de software als platform is opgezet, hoeven organisaties niet meer zelf verschillende leveranciers te koppelen om hun KYC-proces volledig in te richten. Verschillende marktleiders uit de financiële, telecom-, en retailsector hebben zich sinds de oprichting in 2017 bij het platform aangesloten als launching customers: klanten van het eerste uur.

Het probleem en de zoektocht
Verifai is ontstaan toen Belsimpel in 2016 zocht naar een gebruiksvriendelijke methode om de identiteit van klanten vast te stellen zonder onnodig inbreuk te doen op de privacy bij de aanschaf van een telefoonabonnement. Jeroen Doorenbos, oprichter van Belsimpel en Verifai: “Enerzijds wilden we de klantervaring, zowel in winkels als online, verbeteren door het bestelproces te versnellen. Anderzijds wilden we het aantal fraudegevallen sterk verminderen, zonder meer persoonsgegevens te verwerken dan strikt noodzakelijk: een belangrijke wens en een eis vanuit de Europese AVG-wetgeving.”

“Tijdens de zoektocht merkten we dat bestaande aanbieders van identiteitsverificatie niet volledig voldeden aan onze eisen rondom gebruiksgemak, veiligheid, en privacy. De aanbieders kwamen met name uit een sector die zich voorheen richtte op fysieke paspoortscanners, bijvoorbeeld op luchthavens. Zij hadden minder ervaring met het ontwikkelen van producten gericht op consumenten, waardoor de gebruikerservaring en conversie achterbleven op onze wensen.”

“Daarnaast viel het ons op dat bestaande oplossingen persoonsgegevens veelal onversleuteld verstuurden en verwerkten op servers in het buitenland, waardoor de privacy niet kon worden gewaarborgd. We merkten ook op dat hele identiteitsdocumenten vaak  onafgeschermd werden verstuurd naar de servers, waardoor er in feite meer persoonsgegevens werden verwerkt dan noodzakelijk.”  

Van in-house oplossing naar spin-off
Om toch een passende oplossing te ontwikkelen werd intern een team met ontwikkelaars aan de slag gezet. Gezien de geschiedenis van het bedrijf was dit geen opmerkelijke stap. Belsimpel ontwikkelt namelijk al sinds de oprichting in 2008 vrijwel alle software intern en heeft derhalve een groot team ontwikkelaars. Ook lanceerde Belsimpel eerder een spin-off: in 2014 zag verzekeringsbedrijf Tulip Assist het levenslicht. Jeroen Doorenbos: “Doordat we de lat hoog hadden gelegd, bleek het project uitdagender dan verwacht. Toch hebben we na vier jaar ontwikkeling een totaaloplossing op het gebied van identiteitsverificatie gerealiseerd waarbij we onze klanten de beste ervaring kunnen bieden. Onze vijftien jaar aan ervaring met klantverificatie bij aanschaf van mobiele telefoonabonnementen heeft ons daar zeker bij geholpen.”

“Toen we het project begonnen realiseerden we nog niet in hoeverre onze uitdagingen omtrent identiteitsverificatie overeenkwamen met de uitdagingen waarmee andere organisaties te maken hadden,” vervolgt Jeroen. “Pas op het moment dat we bijna toevallig onze eerste plannen deelden met partners viel ons op hoe enthousiast zij waren over de technologie die wij aan het ontwikkelen waren. Om andere organisaties met vergelijkbare identiteitsverificatiebehoeften te helpen, besloten we onze technologie onder te brengen in een nieuw bedrijf dat Verifai zou gaan heten.”

“Met Verifai willen we voldoen aan een sterk toenemende marktvraag naar oplossingen voor digitale identiteitsverificatie. Aan de ene kant hebben organisaties uit veel industrieën een identificatieplicht of hebben ze de wens om identiteitsbewijzen vast te leggen in het kader van fraudepreventie. Aan de andere kant willen of mogen deze organisaties niet alle persoonsgegevens verwerken, denk bijvoorbeeld aan het BSN-nummer. Wij maken het bedrijven makkelijk om een goed beeld te krijgen van de identiteit van hun klanten, terwijl ze voldoen aan de strenge normen voor gegevensverwerking. Dit doen we door gebruik te maken van privacy filters, waarmee gevoelige persoonsgegevens automatisch op het document worden afgeschermd.”

Lees meer over Verifai op https://www.verifai.com 

Over Belsimpel:
Belsimpel is in 2008 opgericht door Jeroen Doorenbos en Jeroen Elkhuizen en richt zich op het vergelijken en verkopen van mobiele telefoons en abonnementen. Met een omzet van 400 miljoen euro, 600 werknemers en bijna 1 miljoen verkochte smartphones in 2020 is Belsimpel de grootste mobiele telecomretailer van Nederland.


Belsimpel sagt Identitätsbetrug mit Spin-off Verifai den Kampf an

 

Groningen, 25.05.2021 - Der Telekommunikationsanbieter Belsimpel, international unter dem Namen Gomibo bekannt, startet sein Spin-off Verifai, eine internationale Plattform zur Identitätsüberprüfung, bei der der Datenschutz an erster Stelle steht. 

Verifai hilft Unternehmen dabei die Identität seiner Kunden auf eine sichere Art und Weise festzustellen, indem es auf seiner Plattform die ID-Verifizierung mit einer Vielzahl verschiedener Kontrollen kombiniert. Die Software basiert auf dem Modell von Payment Service Providern (PSPs): Mit dieser Software können Unternehmen mit einem einfach konfigurierbaren Link einen Know-Your-Customer-Prozess (KYC) in ihre Webanwendungen oder mobilen Apps integrieren.

Ausweisdokumente werden automatisch ausgelesen und nach dem Prinzip "Privacy by Design" werden nur die notwendigen Daten verarbeitet. Verifai unterstützt zudem die sogenannte Near Field Communication (NFC), mit der sich die Echtheit eines Dokuments zweifelsfrei feststellen lässt. Mit biometrischen Prüfungen wie dem Gesichtsabgleich (Face Matching) kann festgestellt werden, ob das Dokument tatsächlich dem Benutzer gehört. Da die Software als Plattform aufgesetzt ist, ist es nicht mehr notwendig, dass Unternehmen selbst verschiedene Anbieter anbinden, um ihren KYC-Prozess vollständig einzurichten. Diverse Marktführer aus dem Finanz-, Telekommunikations- und Einzelhandelssektor haben sich der Plattform seit ihrer Gründung im Jahr 2017 als Launching-Kunden angeschlossen: Kunden seit der ersten Stunde.

Das Problem und die Suche
Verifai entstand, als Belsimpel 2016 nach einer benutzerfreundlichen Methode suchte, um die Identität von Kunden festzustellen, ohne dabei ihre Privatsphäre unnötig zu verletzen. Jeroen Doorenbos, Gründer von Belsimpel und Verifai: "Einerseits wollten wir das Kundenerlebnis verbessern, sowohl in den Geschäften als auch online, indem wir den Bestellvorgang beschleunigen. Andererseits wollten wir jedoch auch die Zahl der Betrugsfälle stark reduzieren, ohne mehr personenbezogene Daten als unbedingt nötig zu verarbeiten: ein wichtiger Wunsch und eine Anforderung aus der europäischen DSGVO-Gesetzgebung."

"Während der Suche stellten wir fest, dass die bestehenden Anbieter von Identitätsüberprüfungen unseren Anforderungen in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Datenschutz nicht vollständig gerecht werden konnten. Die Anbieter kamen vor allem aus einem Wirtschaftszweig, der sich bisher auf physische Passlesegeräte, zum Beispiel an Flughäfen, konzentrierte. Sie hatten weniger Erfahrung in der Entwicklung von Produkten, die sich an Verbraucher richteten, sodass die Benutzererfahrung und die Konversion unseren Vorstellungen nicht entsprachen. "

"Darüber hinaus endeckten wir, dass bestehende Lösungen personenbezogene Daten oft unverschlüsselt übertrugen und auf Servern im Ausland verarbeiteten, sodass der Datenschutz nicht gewährleistet werden konnte. Uns fiel außerdem auf, dass oftmals ganze Ausweisdokumente ungeschützt an die Server geschickt wurden, was faktisch bedeutete, dass mehr personenbezogene Daten als nötig verarbeitet wurden."  

Von der Inhouse-Lösung zum Spin-off
Um dennoch eine passende Lösung zu entwickeln, wurde intern ein Team von Entwicklern an die Arbeit gesetzt. In Anbetracht der Geschichte des Unternehmens war dies kein bemerkenswerter Schritt. Seit der Gründung im Jahr 2008 entwickelt Belsimpel fast die gesamte Software im eigenen Hause und verfügt daher über ein großes Team von Softwareentwicklern. Auch zuvor hat Belsimpel schon ein Spin-off gestartet: 2014 erblickte das Versicherungsunternehmen Tulip Assist das Licht der Welt. Jeroen Doorenbos: "Da wir die Messlatte hoch angesetzt hatten, erwies sich das Projekt als anspruchsvoller als erwartet. Nichtsdestotrotz haben wir nach vier Jahren Entwicklungszeit eine vollständige Lösung zur Identitätsüberprüfung realisiert, mit der wir unseren Kunden die beste Erfahrung bieten können. Unsere fünfzehn Jahre Erfahrung mit der Kundenverifizierung beim Kauf von Mobilfunkverträgen haben uns dabei sicherlich geholfen. "

"Als wir mit dem Projekt begannen, wussten wir noch nicht, inwieweit unsere Herausforderungen bei der Identitätsüberprüfung mit denen anderer Organisationen übereinstimmten", fährt Jeroen fort. "Erst als wir unsere ersten Pläne fast zufällig mit Partnern geteilt hatten, bemerkten wir, wie begeistert sie von der Technologie waren, die wir entwickelten. Um anderen Organisationen mit ähnlichen Anforderungen an die Identitätsüberprüfung zu helfen, haben wir beschlossen, unsere Technologie in einem neuen Unternehmen mit dem Namen Verifai zu etablieren."

"Mit Verifai wollen wir die schnell wachsende Nachfrage nach Lösungen zur digitalen Identitätsüberprüfung erfüllen. Einerseits haben Organisationen aus vielen Branchen eine Identifikationspflicht oder den Wunsch, Identitätsdokumente im Rahmen der Betrugsprävention zu erfassen. Andererseits wollen oder dürfen diese Organisationen nicht alle personenbezogenen Daten, wie zum Beispiel Steuer- und Sozialversicherungsnummern, verarbeiten. Wir machen es Unternehmen leicht, sich ein gutes Bild von der Identität ihrer Kunden zu machen und dabei die strengen Vorgaben für die Datenverarbeitung einzuhalten. Dies erreichen wir mit Hilfe von Datenschutzfiltern, die sensible persönliche Daten auf dem Dokument automatisch abschirmen."

Lesen Sie mehr über Verifai auf  https://www.verifai.com

Über Belsimpel:
Belsimpel wurde 2008 von Jeroen Doorenbos und Jeroen Elkhuizen gegründet und ist auf den Vergleich und Verkauf von Mobiltelefonen und Handyverträgen spezialisiert. Mit einem Umsatz von 400 Millionen Euro, 600 Mitarbeitern und fast 1 Million verkauften Smartphones im Jahr 2020 ist Belsimpel der größte Mobilfunkhändler in den Niederlanden. In Deutschland und Österreich kennt man Belsimpel unter dem Namen Gomibo.
 

Support